ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Art. 1 : Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend deze algemene
voorwaarden van toepassing .Indien er een andersluidende overeenkomst tussen partijen wordt
opgesteld, blijven de huidige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing.
1.2 De algemene voorwaarden worden door de co-contractant aanvaard welke ook zijn algemene
voorwaarden zijn.
Art. 2 : Aansprakelijkheid opdrachtgever
De co-contractant die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd te zijn. Hij
draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en met uitsluiting van onszelf de volledige
verantwoordelijkheid tegenover derden.
Art. 3 : Betaling
3.1 Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum, steeds zonder enige korting.
3.2 In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn wordt dit gesanctioneerd door
aanrekening van een verwijlintrest vanaf de vervaldatum ten belope van de wettelijke intrestvoet
verhoogd met 2%, berekend per ondeelbare maand, zonder dat enige ingebrekestelling hiervoor
vereist is.
3.3 In geval van niet betaling binnen de afgesproken termijn en na ingebrekestelling , zal een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van
50 euro en een maximum van 5000 euro.
3.4 De niet-betaling of laattijdige betaling van een factuur of van een aanvaarde wissel heeft tot
gevolg dat de andere facturen, voor dewelke eventueel een betalingstermijn werd overeengekomen
onmiddellijk opeisbaar worden, zonder ingebrekestelling.
3.5 Elk protest tegen een factuur , evenals tegen de kwaliteit en/of conformiteit van de geleverde
dienst, dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na
factuurdatum uitsluitend naar ons adres verstuurd te worden .
3.6 Protesten in de voorgeschreven vorm kunnen enkel aanleiding geven tot het opnieuw uitvoeren
van de opdracht, zonder dat zij recht geven op enige welkdanige schadevergoeding. In geen enkel
geval mag enige inhouding op de facturen worden gedaan, zelfs niet om reden van contractuele fout.
3.7 In geval van inhouding zijn wij gemachtigd het contract te verbreken ten grieve en ten laste van
de co-contractant. Wij blijven echter het recht op betaling van onze prestaties behouden evenals op
een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 30% van de totale prijs van de geleverde diensten.
Art. 4 : Annulatie
4.1 Onafgezien van de betaling van de reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige (volledige
of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co-contractant een schadevergoeding
verschuldigd voor de door ons gederfde winst.
4.2 Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 20% van de prijs van de overeengekomen
prestaties of van het nog te factureren saldo ( in geval van annulatie tijdens de uitvoering van de
overeengekomen diensten).
4.3 Wij hebben het recht op de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of
aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.
4.4 In geval van annulatie van de overeenkomst door onszelf kan deze een schadevergoeding die
wordt bepaald volgens de regels van gemeen recht verschuldigd zijn aan de co-contractant. De cocontractant
dient zijn schade met schriftelijke bewijsstukken te bewijzen.
Art. 5 : Nietigheid
De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene
voorwaarden.
Art. 6 : Compensatie
Wij hebben het recht schuldvorderingen tegenover de co-contractant te compenseren met
eventuele schuldvorderingen van de co-contractant ten opzichte van onszelf.
Art. 7 : Eigendomsvoorbehoud
Het is slechts na volledige betaling van alle goederen en alle geleverde prestaties, met inbegrip van
eventuele verhogingen, dat het eigendomsrecht van de geleverde en/of geplaatste en/of verbruikte
goederen naar de co-contractant overgaat. Vóór deze volledige betaling blijven alle goederen – zelfs
van deze die vroeger werden gefactureerd en reeds werden betaald, maar deel uitmaken van het
uitgevoerd werk – onze volledige eigendom.
Art. 8 : Bevoegde rechtbank
8.1 In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen onszelf en de cocontractant
zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel de rechtbanken van
Kortrijk bevoegd.
8.2 Dit is eveneens van toepassing in geval van geaccepteerde wissels.
8.3 Dit artikel is eveneens van toepassing op de overeenkomsten gesloten met onderdanen van de
Europese Gemeenschap of de Europese Unie, conform het Verdrag E.E.X. van 27.09.1968 en het
Verdrag van Lugano van 16.09.1988
Art. 9 : Toepasselijk recht
De totstandkoming , het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend
geregeld door het Belgisch recht en door deze algemene voorwaarden.